Vyhlásenie spoločností Profinit o ochrane osobných údajov

Keďže je pre nás, spoločnosť Profinit Slovakia, s.r.o., IČO: 36 617 521, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 41367/B a spoločnosť Profinit EU, s.r.o., IČ: 04434081, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. C 247646 (ďalej každá z uvedených spoločností aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare), ochrana Vašich osobných údajov dôležitá, budeme sa riadiť nasledujúcimi zásadami, aby sme zaistili ich najvyššiu ochranu.

Toto vyhlásenie a následné spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Toto vyhlásenie môže byť zo strany Prevádzkovateľa kedykoľvek menené, a to najmä v prípade zmien v príslušnej právnej úprave vzťahujúcej sa na ochranu osobných údajov, a preto vo Vašom vlastnom záujme odporúčame sledovať na našich webových stránkach prípadné aktualizácie tohoto vyhlásenia.

Najskôr by sme Vám radi vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť nasledujúci text tohto vyhlásenia.

Osobný údaj

„Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutej osobe). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napr. meno, priezvisko, číslo, online identifikátor) alebo odkazom na jeden či viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.“

Dotknutá osoba

„Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.“

Prevádzkovateľ osobných údajov

„Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a za spracúvanie primárne zodpovedá.“

Sprostredkovateľ osobných údajov

„Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov prevádzkovateľa spracúva pre prevádzkovateľa osobné údaje.“

Spracúvanie osobných údajov

„Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou či bez pomoci automatizovaných prostriedkov, ako je napr. zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie akýmkoľvek iným spôsobom, preskupovanie či kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich likvidácia.“

Ako údaje spracúvame

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame na podklade právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a to ak je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy či pre opatrenia v rámci predzmluvných vzťahov, alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR na splnenie zákonnej povinnosti alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou. Ďalej tiež osobné údaje spracúvame podľa článku č. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe Vášho poskytnutého súhlasu so spracúvaním týchto údajov v prípade, keď oprávnené záujmy podľa predchádzajúcej vety ako zákonný dôvod spracúvania nepostačujú.

Osobné údaje sú spracúvané pre účely plnenia z existujúcich zmluvných vzťahov alebo pre účely zmluvných vzťahov, ktoré sú v štádiu rokovania. Na základe právnych základov podľa predchádzajúceho odseku môžu byť osobné údaje spracúvané aj na iný účel, o ktorom Vás Prevádzkovateľ informuje mimo tohto dokumentu.

Vami poskytnuté osobné údaje používame vždy len na účel, na aký nám boli údaje poskytnuté či inak odovzdané a o tomto účele vždy transparentne informujeme.

V rámci obchodných vzťahov zhromažďujeme a spracúvame najmä nasledovné osobné údaje:

  • oslovenie/titul
  • meno
  • priezvisko
  • kontaktná adresa (do zamestnania)
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo (alebo čísla, pokiaľ nám ich oznámite)

Môžeme spracúvať aj iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Doba uchovania osobných údajov

Údaje v súvislosti s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účely plnenia zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú k plneniu zákonných povinností či na ochranu našich práv. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase. Pokiaľ v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov účinne využijete svoje právo byť zabudnutý alebo odvoláte poskytnutý súhlas, budú údaje uchovávané samozrejme kratšiu dobu. O dobe uchovávanie osobných údajov spracúvaných na podklade iného právneho základu, než sú právne základy uvedené v tomto odseku, Vás Prevádzkovateľ informuje mimo tohto dokumentu.

Poskytovanie a prenos údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje automatizovane aj manuálne, a to tak spolu s ďalšími prevádzkovateľmi alebo prostredníctvom určených sprostredkovateľov. Osobné údaje sú/budú v takom prípade sprístupnené len oprávneným zamestnancom Prevádzkovateľa či zamestnancom sprostredkovateľa, a to len v miere nevyhnutnej pre účely spracúvania. K poskytovaniu osobných údajov ďalším prevádzkovateľom, sprostredkovateľom či iným príjemcom dochádza len v minimálnej miere a všetky zmluvné vzťahy so sprostredkovateľmi sú založené na zmluvách o spracúvaní osobných údajov, v ktorých sa naši sprostredkovatelia zaručili prijať také opatrenia, ktorými zabezpečia rovnakú mieru ochrany osobných údajov, akú poskytuje naša spoločnosť.

Vaše osobné údaje aktívne neprenášame do medzinárodných organizácií. Prípadné prenosy do tretích krajín v zmysle GDPR, teda krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, realizujeme za podmienok určených pre také prenosy predpismi na ochranu osobných údajov.

Cookies

Aby naša ponuka bola pre Vás relevantná, využívajú webové stránky jsmeprofinit.eu textové súbory cookies. Viac informácií o súboroch cookies, vrátane s nimi súvisiacom spracúvaní údajov, je uvedených v Zásadách používania cookies, ktoré sú zverejnené tu.

Kontaktné formuláre

Prostredníctvom kontaktných formulárov na našom webe nám môžete zasielať pripomienky zákazníka, odpovede, akékoľvek požiadavky, prejaviť záujem o voľnú pracovnú pozíciu, prípadne odporučiť kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu. Na účely poskytnutia reakcie alebo vykonania iných úkonov v súvislosti s Vašou správou spracúvame Vami poskytnuté osobné údaje. Doba uchovávania týchto údajov a účel ich spracúvania sa v závislosti od charakteru komunikácie líšia. Upozorňujeme, že v prípade poskytnutia nám osobných údajov o inej osobe než ste Vy sám, zodpovedáte za to, že máte právo nám predmetné osobné údaje poskytnúť.

Ochrana osobných údajov

Aby sme dosiahli tú najvyššiu možnú mieru ochrany Vami poskytnutých osobných údajov, využívame určité technológie a funkcie zabezpečenia. Aj napriek tomu, že sa snažíme maximálne ochrániť Vaše osobné údaje pred ich stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením, nikdy nie je možné zaistiť 100% kontrolu. Preto Vás budeme v prípade akýchkoľvek incidentov, ktoré dosiahnu určitú mieru rizika v zmysle GDPR, bezodkladne informovať.

Kamerový záznam

Prevádzkovateľ za účelom ochrany majetku a prevencie vzniku škôd môže monitorovať vo svojich priestoroch pohyb osôb prostredníctvom kamerových systémov so záznamom. Priestory kde sú kamery Prevádzkovateľa umiestnené, sú vždy označené upozornením. V tomto prípade je právnym dôvodom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Práva subjektov osobných údajov

Aby sme dodržiavali zásadu transparentnosti spracovania osobných údajov, radi Vám na nižšie uvedených kontaktných údajoch poskytneme informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame.

V rozsahu a za podmienok určených GDPR mate právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (viď článok 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (viď články 16 a 17 GDPR), prípadne obmedzenie ich spracúvania (viď článok 18 GDPR). V rozsahu a za podmienok určených GDPR máte tiež právo na prenositeľnosť osobných údajov (viď článok 20 GDPR) a ste oprávnený vzniesť voči Prevádzkovateľovi námietku proti spracúvaniu osobných údajov (viď článok 21 GDPR). Máte ďalej právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, s výnimkou prípadov uvedených v článku 22 ods. 2 GDPR.

Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať tento súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na Vašom súhlase pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe Vášho súhlasu obmedziť, alebo dokonca nechať vymazať všetky údaje, ktoré na základe Vášho súhlasu uchovávame.

Taktiež máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, vrátane ich zdrojov, účelov a metód spracúvania, elektronických rozhodovaní a subjektov, s ktorými Vaše údaje zdieľame. Informácie, ktoré požadujete, sa Vám budeme snažiť v primeranej dobe poskytnúť. Za opakované poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré budete od nás požadovať, Vám v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak máte za to, že Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu a ďalej tiež právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Kontaktné údaje

V prípade otázok, sťažností, pripomienok alebo uplatnenia práv dotknutých osôb nás kontaktujte na emailovej adrese: gdpr@profinit.eu

Posledná aktualizácia: 31. 5. 2023

V prípade otázok týkajúcich sa "Vyhlásenie spoločností Profinit o ochrane osobných údajov“, nás kontaktujte na: gdpr@profinit.eu alebo nám napíšte na:

Profinit EU, s. r. o.
Tychonova 2, 160 00 Praha 6
Česká republika