Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa článku 6 ods. 1. písm. a) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR“)

ODKLIKNUTÍM TEJTO POLOŽKY AKO FYZICKÁ OSOBA IDENTIFIKOVANÁ V TOMTO ELEKTRONICKOM FORMULÁRI (ďalej aj „Dotknutá osoba“) UDEĽUJEM SÚHLAS

spoločnosti Profinit EU, s.r.o., IČ: 044 34 081, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 247646 (ďalej aj „Prevádzkovateľ 1“);

spoločnosti Techlake, s.r.o., IČ: 096 58 645, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 339883 (ďalej aj „Prevádzkovateľ 2“); a

spoločnosti Profinit Slovakia, s. r. o., IČO: 36 617 521, so sídlom Kukuričná 163/1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 41367/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ 3“ a s Prevádzkovateľom 1 a Prevádzkovateľom 2 ďalej spolu aj „Prevádzkovatelia“ a každý z nich samostatne aj „Prevádzkovateľ“);

aby ma zaradili do databázy uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľov alebo o inú formu spolupráce s Prevádzkovateľmi (ďalej aj „Databáza“) a v tej súvislosti,

aby za účelom vedenia a ďalšieho spracúvania Databázy a v rámci toho tiež vyhľadávania vhodných kandidátov na prácu u Prevádzkovateľov alebo na inú formu spolupráce s Prevádzkovateľmi (ďalej aj „Účel“), každý z Prevádzkovateľov spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalšie údaje uvedené v mojom životopise alebo v akomkoľvek inom dokumente, ktorý som ktorémukoľvek z Prevádzkovateľov predložil pri prejavení záujmu o prácu alebo o inú formu spolupráce (ďalej spolu aj „Osobné údaje“)

(ďalej aj „Súhlas“).

V rámci udeleného Súhlasu súhlasím tiež s tým, aby Prevádzkovateľ, ktorý odo mňa získal Osobné údaje, poskytol Osobné údaje ostatným Prevádzkovateľom identifikovaným vyššie v tomto dokumente, na vyššie uvedený Účel.

Vyššie vyjadrený Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa udelenia Súhlasu (ďalej aj „Doba trvania“). 

Udelením tohto Súhlasu tiež potvrdzujem, že ma Prevádzkovatelia oboznámili s podmienkami spracúvania mojich Osobných údajov na základe tohto Súhlasu, a v rámci toho najmä s tým, že:

 • prevádzkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov v zmysle GDPR sú Prevádzkovatelia, ako sú identifikovaní vyššie v tomto dokumente. Kontaktná adresa každého Prevádzkovateľa je adresa jeho sídla;
 • na základe tohto Súhlasu budú Prevádzkovateľmi spracúvané moje Osobné údaje, v rozsahu, ako je uvedené vyššie v tomto dokumente;
 • Osobné údaje budú na základe tohto Súhlasu spracúvané na Účel, ako je tento definovaný vyššie v tomto dokumente;
 • právnym základom spracúvania Osobných údajov je môj Súhlas vyjadrený vyššie v tomto dokumente;
 • Osobné údaje budú na základe tohto Súhlasu spracúvané do uplynutia Doby trvania, ako je táto definovaná vyššie v tomto dokumente, alebo do okamihu odvolania tohto Súhlasu z mojej strany (ak Súhlas odvolám pred uplynutím Doby trvania);
 • Prevádzkovatelia sú oprávnení poskytnúť Osobné údaje príjemcom. Kategóriami príjemcov sú najmä sprostredkovatelia Prevádzkovateľov v zmysle GDPR, a to napr. spoločnosti zabezpečujúce IT podporu, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT riešenia a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zabezpečujúcich poskytnutie cloudových služieb);
 • spracúvanie Osobných údajov na základe tohto Súhlasu môže zahŕňať rôzne spracovateľské operácie s Osobnými údajmi, a to najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie a využívanie Osobných údajov, a to automatizovanými, ako aj neautomatizovanými prostriedkami;
 • v rámci spracúvania na základe tohto Súhlasu môžu byť Osobné údaje použité na profilovanie alebo na automatizované rozhodovanie. V prípade takého spracúvania Osobných údajov Prevádzkovatelia splnia prípadné ďalšie aplikovateľné povinnosti voči Dotknutej osobe podľa GDPR;
 • Osobné údaje nebudú na základe tohto Súhlasu prenášané do tretích krajín (teda krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru) a ani do medzinárodných organizácií v zmysle GDPR;
 • poskytnutie mojich Osobných údajov, ako aj udelenie tohto Súhlasu, je dobrovoľné. Mám právo tento Súhlas neudeliť alebo tento Súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľom, resp. na kontaktnú adresu uvedenú nižšie v tomto dokumente. Odvolaním tohoto Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov v dobe pred jeho odvolaním; a
 • v rozsahu a za podmienok určených GDPR mám právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom (viď článok 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (viď články 16 a 17 GDPR), prípadne obmedzenie ich spracúvania (viď článok 18 GDPR). V rozsahu a za podmienok určených GDPR mám tiež právo na prenositeľnosť Osobných údajov (viď článok 20 GDPR) a som oprávnený vzniesť voči Prevádzkovateľovi námietku proti spracúvaniu Osobných údajov (viď článok 21 GDPR). Ďalej som oprávnený podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vyhlasujem, že poskytnuté Osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Akékoľvek dotazy k spracúvaniu Osobných údajov, žiadosti či námietky ohľadom spracovania Osobných údajov, ako aj vyššie uvedené práva môže Dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese Profinit EU, s.r.o., Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika. Právo Dotknutej osoby podľa článku 26 ods. 3 GDPR na uplatnenie svojich práv podľa GDPR u každého z Prevádzkovateľov a voči každému z Prevádzkovateľov pritom nie je predchádzajúcou vetou dotknuté.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovatelia budú tento dokument, resp. doklad preukazujúci udelenie Súhlasu uchovávať pre účely splnenia právnej povinnosti byť schopní doložiť, že Dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním Osobných údajov.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že tento Súhlas bol poskytnutý Dotknutou osobou slobodne a dobrovoľne a že Dotknutej osobe boli v súvislosti s udelením Súhlasu poskytnuté tiež informácie o základných častiach dohody Prevádzkovateľov uvedenej v článku 26 ods. 1 GDPR, vzťahujúcej sa na spracúvanie Osobných údajov na základe tohto Súhlasu, a to v znení uvedenom v prílohe tohto Súhlasu.

PRÍLOHA SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné časti dohody Prevádzkovateľov uvedenej v článku 26 ods. 1 GDPR

Vo vzťahu ku spoločnému spracúvaniu na základe Súhlasu sa Prevádzkovatelia dohodli nasledovne:

 1. každý z Prevádzkovateľov, ktorý v rámci spoločného spracúvania na spoločne určený Účel získava Osobné údaje od Dotknutej osoby, je povinný pri získavaní Osobných údajov poskytnúť Dotknutej osobe (i) informácie podľa článku 13 GDPR týkajúce sa spoločného spracúvania (ak sa neuplatňuje výnimka podľa článku 13 ods. 4 GDPR), ako aj (ii) informácie o základných častiach dohody Prevádzkovateľov uvedenej v článku 26 ods. 1 GDPR;
 2. každý z Prevádzkovateľov, ktorý v rámci spoločného spracúvania na spoločne určený Účel získava Osobné údaje z iného zdroja než od Dotknutej osoby, je povinný poskytnúť Dotknutej osobe (i) informácie podľa článku 14 GDPR týkajúce sa spoločného spracúvania (ak sa neuplatňuje výnimka podľa článku 14 ods. 5 GDPR), ako aj (ii) informácie o základných častiach dohody Prevádzkovateľov uvedenej v článku 26 ods. 1 GDPR;
 3. Prevádzkovatelia sa vždy vzájomne dohodnú o obsahu informácií poskytovaných Dotknutým osobám podľa bodov 1. a 2. tejto prílohy vo vzťahu k spoločnému spracúvaniu, a to najmä na obsahu informácií týkajúcich sa účelu spoločného spracúvania, príjemcov Osobných údajov, doby uchovávania Osobných údajov a právneho základu spoločného spracúvania;
 4. Prevádzkovatelia sa dohodli, že kontaktným miestom pre Dotknuté osoby na účely uplatnenia ich práv bude miesto adresy sídla alebo iný kontaktný údaj Prevádzkovateľa 1 alebo zriadený Prevádzkovateľom 1, ktorý je uvedený v informáciách pre Dotknuté osoby podľa bodov 1. a 2. tejto prílohy. Bez ohľadu však na to, čo je uvedené v tomto bode 4., Dotknutá osoba môže v súlade s článkom 26 ods. 3 GDPR uplatniť svoje práva podľa GDPR u každého z Prevádzkovateľov a voči každému z Prevádzkovateľov;
 5. žiadosť Dotknutej osoby, ktorou si Dotknutá osoba uplatní svoje práva podľa GDPR (ďalej aj „Žiadosť“), vybaví ten Prevádzkovateľ, ktorému bola Žiadosť doručená. Prevádzkovateľ, ktorému bola Žiadosť doručená, Žiadosť zaeviduje a bezodkladne o jej doručení upovedomí ostatných Prevádzkovateľov, a to aj s uvedením obsahu Žiadosti. Na účely riadneho a včasného vybavenia Žiadosti si Prevádzkovatelia podľa potreby vzájomne poskytnú súčinnosť;
 6. Súhlas (doklad preukazujúci udelenie Súhlasu) uchováva ten Prevádzkovateľ, ktorý Súhlas od Dotknutej osoby získal, a to minimálne po dobu, na ktorú bol Súhlas udelený, ak aplikovateľné právne predpisy nestanovujú dlhšiu dobu uchovávania;
 7. každý Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné spracúvanie Osobných údajov, ktorými disponuje. Prenos Osobných údajov medzi Prevádzkovateľmi prebieha elektronicky, písomne alebo osobne;
 8. každý Prevádzkovateľ je sám zodpovedný za udelenie pokynov a vykonanie všetkých ostatných úkonov (napr. uzatvorenie dohôd o mlčanlivosti a pod.) vo vzťahu k svojim vlastným zamestnancom, ktoré sú podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov potrebné v súvislosti so spoločným spracúvaním; a
 9. ak sa v rámci spoločného spracúvania rozhodnú Prevádzkovatelia poveriť spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa, Prevádzkovatelia uzatvoria s príslušným Sprostredkovateľom zmluvu podľa článku 28 ods. 3 GDPR a v tejto zmluve okrem iného určia, ktorý z Prevádzkovateľov bude udeľovať sprostredkovateľovi pokyny a vykonávať ďalšie úkony za Prevádzkovateľov voči sprostredkovateľovi.

Posledná aktualizácia: 23. 6. 2023

V prípade otázok týkajúcich sa "Súhlas so spracúvaním osobných údajov“, nás kontaktujte na: gdpr@profinit.eu alebo nám napíšte na:

Profinit EU, s. r. o.
Tychonova 2, 160 00 Praha 6
Česká republika