Oznámenie o spracúvaní osobných údajov – výberový proces

Obchodné spoločnosti Profinit EU, s.r.o., IČ: 044 34 081, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 247646, Profinit Slovakia, s. r. o., IČO: 36 617 521, so sídlom Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 41367/Ba Techlake, s.r.o., IČ: 096 58 645, so sídlom Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 339883 (ďalej spolu aj „Spoločnosti“ a ktorákoľvek z nich jednotlivo aj „Spoločnosť“) týmto v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR“), informujú uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s výberovým procesom.

Uchádzačom o zamestnanie sa pre účely tohto oznámenia rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá prejavila záujem alebo sa uchádza o zamestnanie v Spoločnosti, a to prostredníctvom pracovného portálu ako je napr. PROFESIA.SK, webstránky Spoločnosti, doručením listinnej žiadosti na adresu Spoločnosti alebo akoukoľvek inou formou (ďalej aj „Uchádzač“).

Osobné údaje Uchádzača spracúva ako prevádzkovateľ v zmysle GDPR tá zo Spoločností, ktorá zverejnila príslušnú ponuku zamestnania, resp. ktorá je v príslušnej ponuke zamestnania označená ako zamestnávateľ (ďalej aj „Zamestnávateľ“).

Uchádzač je povinný poskytnúť Zamestnávateľovi iba správne a aktuálne osobné údaje.

Zamestnávateľ spracúva osobné údaje Uchádzača v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalšie údaje uvedené v životopise Uchádzača alebo v akomkoľvek inom dokumente, ktorý Uchádzač Zamestnávateľovi predložil pri prejavení záujmu o prácu, resp. pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Osobné údaje Uchádzača podľa predchádzajúceho odseku Zamestnávateľ spracúva na účely výberu vhodného uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu a účasti v príslušnom výberovom procese a v rámci toho predovšetkým na účely spracovania žiadosti Uchádzača o zamestnanie, na posúdenie predmetnej žiadosti v rámci výberového procesu a na účely posúdenia vhodnosti Uchádzača, ako kandidáta na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádza.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely uvedené v predchádzajúcom odseku je článok 6 ods. 1. písm. b) GDPR – spracúvanie v rámci predzmluvných vzťahov.

Osobné údaje Uchádzača môžu byť poskytnuté príjemcom. Kategóriami príjemcov sú najmä sprostredkovatelia Zamestnávateľa v zmysle GDPR, a to napr. spoločnosti zabezpečujúce IT podporu alebo inú podporu v rámci výberových procesov, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT riešenia a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zabezpečujúcich poskytnutie cloudových služieb).

Spracúvanie osobných údajov Uchádzača podľa tohto oznámenia môže zahŕňať rôzne spracovateľské operácie s osobnými údajmi, a to najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie a využívanie osobných údajov, a to automatizovanými, ako aj neautomatizovanými prostriedkami.

V rámci spracúvania osobných údajov podľa tohto oznámenia môžu byť osobné údaje použité na profilovanie alebo na automatizované rozhodovanie. V prípade takého spracúvania osobných údajov Zamestnávateľ splní prípadné ďalšie aplikovateľné povinnosti voči Uchádzačovi podľa GDPR

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín (teda krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru) a ani do medzinárodných organizácií v zmysle GDPR.

Poskytnutie osobných údajov zo strany Uchádzača je dobrovoľné. V prípade, ak sa Uchádzač rozhodne Zamestnávateľovi osobné údaje neposkytnúť, nebude možná účasť Uchádzača v príslušnom výberovom procese.

Osobné údaje Uchádzača bude Zamestnávateľ podľa tohto oznámenia spracúvať a uchovávať počas doby trvania príslušného výberového procesu. Po skončení výberového procesu môžu byť osobné údaje Uchádzača spracúvané na základe iného právneho základu podľa GDPR, a to napr. ak uchádzač udelil Zamestnávateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo ak došlo k uzatvoreniu pracovnej zmluvy alebo iného právneho vzťahu medzi Uchádzačom a Zamestnávateľom.

V rozsahu a za podmienok určených GDPR má Uchádzač právo požadovať od Zamestnávateľa prístup k osobným údajom (viď článok 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (viď články 16 a 17 GDPR), prípadne obmedzenie ich spracúvania (viď článok 18 GDPR). V rozsahu a za podmienok určených GDPR má Uchádzač tiež právo na prenositeľnosť osobných údajov (viď článok 20 GDPR) a je oprávnený vzniesť voči Zamestnávateľovi námietku proti spracúvaniu osobných údajov (viď článok 21 GDPR). Ďalej je Uchádzač oprávnený podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na dozornom orgáne, ktorým je – ak ide o vyššie identifikovaného prevádzkovateľa Profinit EU, s.r.o. alebo Techlake, s.r.o. –Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky a – ak ide o vyššie identifikovaného prevádzkovateľa Profinit Slovakia, s. r. o. – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Akékoľvek dotazy k spracúvaniu osobných údajov, žiadosti či námietky ohľadom spracovania osobných údajov, ako aj vyššie uvedené práva môže Uchádzač uplatniť písomne na adrese sídla Zamestnávateľa, ktoré je uvedené vyššie v tomto oznámení.

Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto oznámenia Spoločnosti nie sú spoločnými prevádzkovateľmi podľa článku 26 GDPR. Obsah tohto oznámenia je Zamestnávateľ oprávnený kedykoľvek sám aktualizovať.

Posledná aktualizácia: 23. 6. 2023

V prípade otázok týkajúcich sa "Oznámenie o spracúvaní osobných údajov – výberový proces“, nás kontaktujte na: gdpr@profinit.eu alebo nám napíšte na:

Profinit EU, s. r. o.
Tychonova 2, 160 00 Praha 6
Česká republika