Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Vyhraj Apple Airpods“ (dále jen „Soutěž“).

1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Profinit EU, s.r.o., se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 04434081 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba platnosti soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 30. 3. 2023 do 2. 4. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“).
Soutěžní kvíz a formulář bude zveřejněn v době konání soutěže na stránkách Pořadatele (https://jsmeprofinit.eu/sifra/) s odkazem na tato kompletní pravidla.

1.3 Účastníci soutěže
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba bez věkového omezení s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

1.4 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

2 Podmínky a pravidla soutěže

2.1 Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří vyřeší správně všechny šifry a vyplní formulář, a to vždy pravdivými údaji.

2.2 Výhercem se stane nejrychlejší účastník, který správně vyřeší všechny šifry. Výherce obdrží výhru označenou jako „Výhra“ popsané v bodě 3.1.

2.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní kvíz pouze jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.

2.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

3 Výhry a jejich předání

3.1 Do soutěže je zařazena jedna hlavní cena – Apple Airpods.

3.2. Výherce bude informován o výhře e-mailovou zprávou nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže.

3.3 Předání cen proběhne v sídle společnosti Profinit EU.

3.4 V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme nabízenou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny a cena bude nabídnuta dalšímu Výherci v pořadí.

4 Závěrečná ustanovení

4.1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách soutěže, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4.3 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení a e-mailová adresa a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.

4.4. Na vydání výher v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.

4.5 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži.

4.6 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30. 3. 2023.