Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Ukaž, co umíš a vyhraj balíček s překvapením“ (dále jen „Soutěž“).

1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Profinit EU, s.r.o., se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 04434081 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba platnosti soutěže
Soutěž probíhá dne 5. 12. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“).
Soutěžní kvíz a formulář bude zveřejněn v době konání soutěže na stránkách Pořadatele (https://jsmeprofinit.eu/kviz/) s odkazem na tato kompletní pravidla.

1.3 Účastníci soutěže
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba bez věkového omezení s trvalým pobytem a s adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).

1.4 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

2 Podmínky a pravidla soutěže

2.1 Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří vyplní všechny 3 otázky kvízu a vyplní formulář, a to vždy pravdivými údaji.

2.2 Do slosování o tři ceny budou zahrnuti ti účastníci, kteří správně zodpoví všechny otázky kvízu. Tři výherci obdrží výhru označenou jako „Výhra“ popsané v bodě 3.1.

2.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní kvíz pouze jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.

2.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

3 Výhry a jejich předání

3.1 Do soutěže jsou zařazeny tři eny – balíčky s překvapením.

3.2 Výherci bude informováni o výhře e-mailovou zprávou nejpozději do druhého dne od skončení soutěže.

3.3 Na místě předání ceny se pořadatel dohodne s výhercem.

3.4 V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme nabízenou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny a cena bude nabídnuta dalšímu Výherci v pořadí.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách soutěže, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4.3 Pořadatel bude, jakožto správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávat osobní údaje Účastníků za účelem naplnění vztahu s Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zapojení do soutěže a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro naplnění Soutěže.

V případě výherců bude Pořadatel uchovávat osobní údaje po dobu maximálně 3 let od konce Soutěže, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Pořadatele.

Pořadatel bude osobní údaje zpracovávat sám, příp. pověří, v souladu s čl. 28 GDPR zpracováním zpracovatele.

Účastníkům Soutěže a výhercům jakožto subjektům údajů ve smyslu GDPR náleží následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje Pořadatel zpracovává (čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů (čl. 16 GDPR);
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů (čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); a
  • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR).

Tato práva mohou Účastníc uplatnit u Pořadatele na adrese výše uvedené příp. na e-mailové adrese gdpr@profinit.eu. S případnými stížnostmi na zpracování osobních údajů se mohou Účastníci soutěže obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

4.4 Na vydání výher v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.

4.5 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži.

4.6 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5. 12. 2023.